Rozhledna na Skalce?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pro mnohé velmi zajímavý projekt, přitažlivý jak pro turisty, tak pro obyvatele, s možností pokochat se pohledem na Mníšek a široké okolí.

V návrhu územního plánu se objevuje jako rozvojová plocha pod označením K24 – plocha pro rozhlednu nad Skalkou a její obslužnou komunikaci, vymezeno v nejvhodnějším místě pro dobrý rozhled na stranu severní i jižní a Z10 – komerční vybavenost pro cestovní ruch, výjimečně dopravní infrastruktura. Jedná se o plochy K24 s 3.100m2 a Z10 s 1.133m2, takže nikoliv o stožár či rozhlednu, ale o významnou zastavitelnou plochu.

Spolky Brontosaurus a Zdravý Mníšek vyjádřily nesouhlas s tímto záměrem. K této otázce rovněž vyjádřil nesouhlas Krajský úřad Středočeského kraje: „Nesouhlasíme s vymezením plochy pro rozhlednu a cestu. Odůvodnění: Lokalita navržená pro umístění rozhledny je pohledově značně exponovaná v rámci širší krajiny okolí Mníšku pod Brdy. Poutní areál Skalka s dominantou kaple sv. Máří Magdaleny, klášterem, poustevnou, křížovou cestou a lipovou alejí tvoří kulturní památku. Vybudování jakékoliv dominanty v jeho blízkosti by představovalo degradaci těchto památkových a kulturních hodnot. Vyvýšená stavba by zde představovala výrazné narušení hodnot zdejší kulturní krajiny. Je třeba zajistit ochranu širších pohledových vazeb s touto významnou kulturní památkou.
Z těchto důvodů není proto myslitelné, aby se do severního prostoru nad Skalku a zejména nad severní horizont se vzrostlým stromem umístila rozhledna, ať bude jakéhokoli tvaru nebo materiálu. Slabinou tohoto projektu na zvoleném místě je zejména odůvodnění její hlavní funkce – vyhlídky přes Hřebeny k jihu a k severu. Předem je třeba říct, že vyhlídka na město Mníšek pod Brdy a dál k jihu již existuje a to přirozeně vedle kaple sv. Maří Magdalény.

Je nutno zdůraznit, že podle § 43 stavebního zákona: „Územní plán nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím“, z čehož vyplývá, že jakmile bude územním plánem umožněno stavět „v rámci vybavenosti pro cestovní ruch“, nemůže dnes nikdo garantovat, co zde nakonec bude stát.
Názornou ukázku, co může „rozhledna“ ve skutečnosti znamenat a jaké aspekty, se kterými dotčené úřady ani občané nemohly počítat, obsahuje, máme nedaleko.

V Čisovicích se bude stavět 9 metrová rozhledna.

Jak je oblíbeným zvykem v našich končinách, název je lehce zavádějící. Pod pojmem „rozhledna“ se skrývají zemní práce, které tvoří navážka popílku ze spalovny v objemu 13.500m3, zeminy o objemu 520.000m3 a dalších zpevněných ploch. Bude navezeno přibližně 750 000m3 materiálů a výška kopce z nich nasypaná bude cca 30m. Obavu z toho, co vše může tato „skládka“ nakonec obsahovat, vyjádřili obyvatelé Čisovic i samotná obec. Nákladní doprava, těžké stroje a celková devastace okolí je nevyhnutelná. Rovněž je zde obava, že po navezení skládky se již žádná stavba rozhledny realizovat nebude. Co pak bude se skládkou?

Stavební úřad v Mníšku jejich námitkám nevyhověl a stavbu povolil. Osoby, které se orientují v našich reáliích, budou tušit, kdo je tím, kdo tento projekt schválil. Rovněž budou tušit, kdo v naší územní komisi navrhuje a prosazuje „rozhlednu“ na Skalce. Nešťastným čisovickým, kteří vždy „slíznou smetanu“ z našich odpadních vod, „ekologických provozů“ a zátěží, přibude ještě mega skládka. Asi jim nezbyde než se bránit cestou soudu.

Mníšek má ještě čas, jenom nesmějí být jeho obyvatelé lhostejní.

JUDr. Miroslav Vilimovský
zastupitel

stavební rozhodnutí rozhledna čisovice

Zasedání ZM 25. 2. 2015

Již tuto středu Vás zveme na další zasedání Zastupitelstva města, tentokrát v budově Městského úřadu! Začátek je naplánován na 18. hodinu, body programu bude například projednání projektu tělocvičny při ZŠ nebo jmenování určeného zastupitele pro ÚP.

Dopis voliče: Zastupitelstvo na provázku

V průběhu schůze nového zastupitelstva jsem se neubránil výkřiku „kašpárkové“.
Zdánlivě to měla vládnoucí koalice demokraticky rozděleno a vše vypadalo na pohled celkem dobře.
Tedy dobře, pokud to šlo podle scénáře a to včetně zvolení „odborníků“ do finančního výboru.
V momentě, kdy chtěli ostatní zastupitelé debatovat o věcech, jako jsou začátek jednání zastupitelstva, nebo zřízení výborů, najednou vládnoucí zastupitelé nechtěli o těchto věcech ani diskutovat. Vypadalo to jako by neměli vlastní názor.
Volba kontrolního výboru vnesla do řad zastupitelů vládnoucí koalice chaos a bezradnost. Starosta se vyjádřil, že je dobrým zvykem nabídnout opozici obsazení kontrolního. Proto bylo divné, že jako první se ozvala paní Šretrová, aby předsedkyní kontrolního výboru byla paní Dalešická. Tato dáma to odmítla s poukazem, že to není její odbornost. Nato tentokrát zástupci opozice navrhli za předsedu kontrolního výbor nejdřív pana Řehoře a pak pana Vilimovského. Koalice oba tyto kandidáty bez odůvodnění nezvolila. Najednou si ale uvědomili, že je něco špatně a že jejich povinností je zvolit kontrolní výbor. Jejich oči bezradně bloudili a hleděli někam do dálky.
Podíval jsem se tam rovněž a ono to nebylo do dálky, ale pouze dozadu. Tam seděli svorně bývalí vládcové, kterým voliči vystavili červenou kartu a řekli, že nechtějí, aby již dále seděli v křeslech zastupitelů. Pánové Krákora, Zápal, Nádvorník a Keyř. V klidu se přesunuli za oponu, kde s úsměvem tahají za provázky. Proč by ne, když odpovědnost a kůži na trh nesou za ně jiní.
Až teď, když jsem se ohlédl, jsem pochopil, proč jsem měl celou dobu pocit loutkového divadla.
Vepředu seděli loutky a vzadu loutkoherci. Já se už dozadu dívat nechci.

Oldřich Kokeš

Přijďte s námi debatovat!

Přijďte s námi diskutovat o tématech, která vás zajímají.

sobota 4. 10. 2014
10:00 – 19:00
Náměstí F. X. Svobody

neděle 5. 10.
10:00 – 14:00
u Penny marketu

15:00 – 18:00
Náměstí F. X. Svobody

úterý 7. 10. 2014
11:00 – 14:00
Marjána – Rymaně

15:00 – 18:00
u Penny marketu

středa 8. 10. 2014
11:00 – 14:00
ulice Lhotecká (u Esmarinu)

15:00 – 20:00
Skalecké náměstí

čtvrtek 9. 10. 2014
15:00 – 20:00
Náměstí F. X. Svobody

Voliči – občané jiného státu Evropské unie

Dovolujeme si upozornit na možnost našich obyvatel, kteří však nemají české státní občanství, zúčastnit se komunálních voleb.

Obyvatelé Mníšku pod Brdy, kteří nejsou státními občany České republiky, ale jsou státními občany členských zemí Evropské unie – tj. Belgické království, Bulharská republika, Dánské království, Spolková republika Německo, Řecká republika, Španělské království, Francouzská republika, Irsko, Italská republika, Lucemburské velkovévodství, Nizozemské království, Rakouská republika, Portugalská republika, Finská republika, Švédské království, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Estonská republika, Kyperská republika, Lotyšská republika, Litevská republika, Maďarská republika, Republika Malta, Polská republika, Rumunsko, Republika Slovinsko a Slovenská republika, si mohou zažádat o zápis do dodatku seznamu k volbám do zastupitelstva obce, které se konají ve dnech 10. a 11. 10. 2014. Podmínkou zápisu je ústní nebo písemná žádost podaná na Městském úřadu Mníšek pod Brdy do 08. října 2014 nejpozději do 16:00 hodin.
Volič – občan jiného státu – prokáže státní občanství státu, jehož občanům právo volit přiznává mezinárodní úmluva a dále přihlášení se k trvalému pobytu v obci.

Občané států EU, kteří mají zájem být zapsáni do dodatku stálého volebního seznamu pro volby do zastupitelstva obcí mohou o zápis požádat na MěÚ Mníšek pod Brdy v úředních hodinách na OVV – evidence obyvatel.

Miroslava Jeřábková
Tel.: 318 541 939
Text byl převzat ze stránek města Mníšek pod Brdy. Zde ke shlédnutí